Select Page

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van DataPeer hieronder of alsĀ pdf.

Algemene voorwaarden DataPeer

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DataPeer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 67496253.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document

  2. DataPeer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DataPeer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 67496253.

  3. Diensten: alle door DataPeer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden waaronder begrepen beheer- en onderhoudsservices en te leveren producten, niet zijnde Programmatuur.

  4. Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie DataPeer een Overeenkomst sluit of aan wie DataPeer een aanbieding doet.

  5. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en DataPeer afgesloten Overeenkomst ten behoeve van de levering, verkoop of anderszins ter beschikking gestelde Diensten en/of Programmatuur.

  6. Programmatuur: computerprogrammaā€™s, zowel standaard programmatuur als maatwerkprogrammatuur, met inbegrip van databases en documentatie.

  7. Service Level Agreement of SLA: de Overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot het onderhoud en de ondersteuning (support) aan de Diensten en/of Programmatuur door DataPeer ten behoeve van Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, die door DataPeer aan Opdrachtgever worden verstrekt, op alle door/met DataPeer gesloten Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en door DataPeer voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden DataPeer slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door DataPeer uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan in het kader van een specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen DataPeer en Opdrachtgever van toepassing (zullen) zijn.

  3. Nietigheid of vernietiging van Ć©Ć©n of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. DataPeer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

  4. DataPeer is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. DataPeer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door DataPeer is medegedeeld.

 3. Offerte en aanvaarding Overeenkomst
  1. Alle offertes en aanbiedingen van DataPeer, alsmede de door DataPeer opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DataPeer verstrekte gegevens waarop DataPeer haar offerte of aanbieding heeft gebaseerd.

  2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door Ć©Ć©n van de volgende gebeurtenissen:
   Schriftelijke aanvaarding dan wel uitvoering zijdens DataPeer van een door Opdrachtgever (al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde werkzaamheden;Onvoorwaardelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte van DataPeer;Ondertekening van een Overeenkomst namens DataPeer en door of namens Opdrachtgever.

  3. Uitsluitend de in artikel 3.2 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide partijen ondertekende Overeenkomst, respectievelijk de offerte van DataPeer of de factuur voor de uitvoering van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

  4. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn pas geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door DataPeer schriftelijk zijn aanvaard dan wel doordat de bestelling en/of werkzaamheden door DataPeer in overeenstemming met de wijzigingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.

  5. Indien enige bepaling van een gesloten Overeenkomst, deze algemene voorwaarden daarbij inbegrepen, in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht in plaats van de met dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietigverklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele Overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.

 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. DataPeer zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert DataPeer dat de Diensten en Programmatuur naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DataPeer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. DataPeer accepteert hierin, behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

  3. Opdrachtgever is gehouden om steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen.

  4. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet, heeft DataPeer het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

  5. In geval van verandering of aanvulling van de Overeenkomst op verzoek of met instemming van Opdrachtgever, heeft DataPeer het recht de extra kosten die dat met zich meebrengt volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

  6. Opdrachtgever zal de regels en aanwijzingen van DataPeer betreffende het gebruik van de Diensten en Programmatuur opvolgen, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden, de Overeenkomst en zoals door DataPeer schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan Opdrachtgever.

  7. Opdrachtgever zal wijzigingen in bedrijfs- en persoonsgegevens, uiterlijk 14 dagen voor ingang van de betreffende wijziging schriftelijk melden aan DataPeer. Alle gevolgen die voortvloeien uit de niet tijdige melding van dergelijke (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 5. Prijzen
  1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Afnemer aan DataPeer een vergoeding verschuldigd, conform de gebruikelijke tarieven van DataPeer, zoals nader bepaald in de Overeenkomst tussen Afnemer en DataPeer.

  2. Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW, de (eventuele) verzendkosten en eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in euro.

  3. Betaling aan DataPeer vindt plaats door automatische incasso of door voldoening van de factuur, conform de overeengekomen betalingscondities. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Afnemer uit welke hoofde dan ook.

  4. Indien de betaling plaatsvindt door automatische incasso, vindt de betaling aan DataPeer van de verschuldigde prijs plaats door een door de Afnemer aan DataPeer te verstrekken (elektronische) machtiging tot afschrijving van het betreffende bedrag. Afnemer zal zorg dragen voor voldoende saldo op de door hem opgegeven bankrekening ten behoeve van de afschrijving van het verschuldigde bedrag.

  5. De termijn waarbinnen de betaling van de factuurbedragen door Afnemer dient te zijn geschied, bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  6. DataPeer is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of van Afnemer te verlangen dat ten genoegen van DataPeer voor de aan DataPeer verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien DataPeer gegronde vrees heeft dat Afnemer niet aan zijn financiƫle verplichtingen zal kunnen voldoen en Afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is DataPeer gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

  7. Met betrekking tot de door DataPeer verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van DataPeer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

  8. Bij niet (tijdige) betaling van enig aan DataPeer verschuldigd bedrag, is Afnemer door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is DataPeer gerechtigd het achterstallige bedrag te verhogen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van DataPeer. Daarnaast behoudt DataPeer zich het recht voor om de Apparatuur, de Programmatuur of de Dienst buiten gebruik te stellen of de levering daarvan op te schorten voor de duur dat volledige betaling uitblijft.

  9. Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur.

  10. DataPeer is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die DataPeer op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de Afnemer heeft of zal verkrijgen.

  11. DataPeer behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van 30 dagen, de tussen partijen geldende prijs en/of prijsstructuur te wijzigen en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen. Indien en voor zover een dergelijke prijs- en/of prijsstructuurwijziging een prijsverhoging inhoudt, en die prijsverhoging samen met eventuele prijsverhogingen die gedurende de voorafgaande 12 kalendermaanden zijn toegepast, 3% groter is dan het percentuele verschil tussen het nader te omschrijven prijsindexcijfer, vastgesteld voor de kalendermaand voorafgaand aan de datum van aanmelding van de prijswijziging, vergeleken met bedoeld prijsindexcijfer vastgesteld voor de kalendermaand 12 maanden daaraan voorafgaande, dan heeft Afnemer het recht per de datum van ingang deze Overeenkomst te beƫindigen, mits Afnemer DataPeer uiterlijk 14 dagen voordat de prijsverhoging van kracht wordt, bij aangetekend schrijven mededeelt met de prijsverhoging niet akkoord te gaan. Onder het prijsindexcijfer wordt te dezen verstaan het gemiddeld prijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien bovengenoemde gegevens geheel of gedeeltelijk komen te ontbreken, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend.

DataPeer B.V.
Burgemeester Loeffplein 70 EĀ 
5211 RX 's-Hertogenbosch
Netherlands
073-2032717

DataPeer is aangesloten bij

DataPeer ©